KøbevilkårSALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Green Stone Aps

 

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem Green Stone Aps og køber. Tech Data Denmark ApS’s europæiske distributionsnet som Green Stone Aps benytter sig af, kan medføre, at køber får tilsendt sine produkter fra et andet land end Danmark; ledsaget af en følgeseddel af Tech Data Denmark ApS udstedt af  i dette land. Selv om følgesedlen skulle indeholde salgs- og leveringsbetingelser, som afviger fra nærværende betingelser, skal de nærværende danske betingelser alligevel gælde i forholdet mellem Green Stone Aps og køber.

 

1.0 Tilbud, accept og ordrebekræftelse

 

1.1 Når intet andet er skriftligt angivet, er et tilbud kun bindende for Green Stone Aps , såfremt det skriftligt accepteres af køber, således at accepten er Green Stone Aps i hænde inden 7 dage efter dateringen af Green Stone Aps tilbud.

 

1.2 I tiden indtil kundens accept er modtaget hos Green Stone Aps i overensstemmelse med pkt. 1.1., forbeholder Green Stone Aps sig ret til at sælge den tilbudte vare til anden side.

 

1.3 Såfremt Green Stone Aps s ordrebekræftelse afviger fra købers ordrer, f.eks. ved tillæg, indskrænkninger eller forbehold, er køber forpligtet til inden 8 dage efter ordrebekræftelsens modtagelse at give skriftlig meddelelse til Green Stone Aps, såfremt kunden ikke vil acceptere afvigelserne fra kundens ordrer. I modsat fald gælder alene Green Stone Aps’s ordrebekræftelse og vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

1.4 Når en ordre er lagt hos Green Stone Aps og ordrebekræftelse modtaget, kan denne ikke annulleres. Green Stone Aps annullere kun varer efter forudgående skriftlig aftale.

 

Følgende varer kan aldrig annulleres:

a) BTO & CTO produkter

b) Bestillingsvarer

 

1.5 Forbehold vedr. varer som ikke er på lager

 

1.6 Hvor intet andet er angivet, er et tilbud fra Green Stone Aps vedrørende varer som ikke findes på eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare, og ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind- eller udførsel af varer. Såfremt disse forbehold aktualiseres, er Green Stone Aps berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.

 

Leveringstid og forsinkelse

 

2.0 Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt fastsat og angivet omtrentligt.

 

2.1 Green Stone Aps er berettiget til at udskyde leveringstiden, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Green Stone Aps ikke er herre over, jf. pkt. 6 om force majeure.

 

2.2  I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve købet, med mindre forsinkelsen konkret er væsentlig for køber og derudover vil være væsentlig for en køber i almindelighed.

 

2.3 I tilfælde af forsinkelse har køber ikke krav på erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes Green Stone Aps’s uagtsomme eller forsætlige forhold. Vilkåret i pkt. 8.5. om ansvarsbegrænsning gælder tilsvarende i tilfælde af erstatning som følge af forsinkelse.

 

2.4 Force majeure

 

2.5 Green Stone Aps er berettiget til efter eget valg enten at hæve en aftale med køber eller udskyde tidspunktet for levering til køber, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som Green Stone Aps ikke er herre over (force majeure), herunder men ikke udelukkende oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slowdown, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, vareknaphed, sygdom samt forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i leverandørs produktion eller afprøvning. I tilfælde af force majeure kan køber hverken i tilfælde af Green Aps’s ophævelse af aftalen eller beslutning om udskudt levering, gøre misligholdelsesbeføjelser af nogen art gældende overfor Green Stone Aps . Køber kan således ikke hæve handlen, kræve forholdsmæssigt afslag, naturalopfyldelse eller erstatning af nogen art.

 

Reklamation m.v.

 

3.0 Green Stone Aps giver ikke garanti for solgte varer. Såfremt købers reklamation er omfattet af en garanti, som Green Stone ApS’s producent eller leverandør har afgivet overfor Green Stone Aps, dog yder Green Stone Aps dog samme garanti over for køber, men kun såfremt producenten eller leverandøren accepterer, at reklamationen er omfattet af garantien, og producenten eller leverandøren friholder Green Stone Aps for ethvert krav i anledning heraf.

 

3.1  Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer skal fremsendes skriftligt og være Green Stone Aps i hænde inden 8 dage fra købers modtagelse af varen.

 

3.2 Såfremt varen er behæftet med en mangel, der ikke kunne konstateres ved den i pkt. 3.1 foreskrevne undersøgelse, er køber forpligtet til at reklamere skriftligt, således at reklamationen er Green Stone Aps i hænde inden 8 dage fra konstateringen af den skjulte mangel.

 

3.3 Har køber ikke inden 3 måneder efter varens overgivelse til ham meddelt Green Stone Aps , at han vil påberåbe sig en skjult mangel, kan han ikke senere gøre manglen gældende overfor Green Stone Aps, med mindre Green Stone Aps skriftligt har påtaget sig at indestå for varen i længere tid eller har handlet svigagtigt.

 

Mangler

 

4.0 I tilfælde af rettidig reklamation, jf. pkt. 3, er køber forpligtet til efter anmodning fra Green Stone Aps, at returnere varen til Green Stone Aps med henblik på, at Green Stone Aps kan undersøge reklamationen.

 

4.1 I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation har Green Stone Aps ret, men ikke pligt til - inden for en periode af 3 måneder fra reklamationens modtagelse - at afhjælpe manglen, herunder blandt andet men ikke udelukkende at udskifte og reparere dele, der er behæftet med reklamation fejl. Forudsat at

 

1. Køber returnerer varen til Green Stone Aps.

 

2. Green Stone Aps efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at manglen er berettiget og ikke kan begrundes i forkert behandling, opbevaring, installation, reklamation eller ændringer foretaget af køber,

 

Køber returnerer varen til Green Stone Aps

 

5.0 Tech Data Denmark ApS efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at manglen er berettiget og ikke kan begrundes i forkert behandling, opbevaring, installation, reklamation eller ændringer foretaget af køber.

 

5.1 Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Tech Data Denmark ApS, herunder ophæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, såfremt Tech Data Denmark ApS tilbyder omlevering eller tilbyder afhjælpning i overensstemmelse med pkt. 5.0.

 

5.2 Køber har i øvrigt kun krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler, og kun såfremt manglen skyldes forsømmelse hos Green Stone Aps. Green Stone Aps er således erstatningsansvarlig på objektivt grundlag, jf. købelovens § 43.

 

5.3 Green Stone Aps er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder blandt andet, men ikke udelukkende, driftstab, avancetab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom, tab eller forvanskning af data eller andre følgeskader og indirekte tab. Købers erstatningskrav mod Tech Data kan aldrig overstige den aftalte købesum.

 

Priser

 

6.0 Samtlige angivne priser er inklusive emballage og told, men eksklusive moms og andre eventuelle afgifter.

 

6.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, betaler køber fragt fra leveringsstedet samt ekspeditionsgebyr.

 

6.2 Samtlige angivne priser, herunder priser i tilbud og ordrebekræftelser, sker med forbehold for prisændringer, således at Green Stone Aps til og med leveringsdagen er berettiget til at ændre priserne som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og/eller forsikringssatser og/eller andre forhold, som ligger udenfor Green Stone Aps’s indflydelse.

 

6.3 Forøges Green Stone Aps’s omkostninger, som følge af købers forhold, er køber forpligtet til at betale godtgørelse herfor til Green Stone Aps.

 

Betaling

 

7.0 I tilfælde af købers manglende rettidige betaling er Green Stone berettiget til at beregne sig en rente svarende til 1,5% pr. måned af den til enhver tid skyldige saldo fra forfaldsdagen til betaling sker. Køber er endvidere forpligtet til at betale et rykkergebyr på hver udsendt rykker samt godtgøre Green Stone Aps enhver omkostning i forbindelse med inkassation og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af købesummen.

 

7.1 Såfremt en del af leverancen omfatter ydelser, som skal leveres af Green Stone Aps eller 3. mand udpeget af køber eller Green Stone Aps, og uanset om disse skal leveres på et senere tidspunkt, er køber fortsat forpligtet til at betale købesummen rettidigt for hele leverancen. Således kan køber ikke tilbageholde betaling indtil ydelsen er gennemført.

 

7.2 Såfremt køber reklamerer overfor forsinkelsen og/eller mangler ved en del af leverancen, er køber forpligtet til at betale købesummen for den øvrige del af leverancen til Green Stone Aps rettidigt og uden adgang til modregning.

 

7.3 Såfremt køber reklamerer overfor forsinkelse eller mangler ved den samlede leverance, er køber fortsat forpligtet til at betale købesummen rettidigt eller alternativt at deponere denne i et dansk pengeinstitut i overensstemmelse med deponeringslovens regler.

 

Returnering

 

8.0 Køber har ikke fortrydelsesret. Green Stone tager kun varer retur efter forudgående skriftlig aftale, og såfremt følgende betingelser er overholdt:

 

1. Retursendinger skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af original fakturaens nummer og dato samt autorisationsnummer for retursending (RMA-nr.).

 

2. Green Stone Aps forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage fradrag af et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog mindst kr. 500,-